REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Pol-PRO.co.uk

Użytkownik, który zamierza korzystać z serwisu internetowego Pol-PRO.co.uk zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowania wszystkich postanowień w nim zawartych.

 • 1.

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Pol-PRO  - Katalog firm prowadzony pod adresem pol-pro.co.uk przez Michał Jabłoński .

Regulamin– niniejszy Regulamin serwisu Pol-PRO.co.uk

Użytkownik– osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do funkcjonalności i usług  oferowanych przez Pol-PRo. Użytkownik, który dokona Rejestracji w Pol-PRO uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika.

Rejestracja– procedura uzyskania konta w Pol-PRO.

Zarejestrowany Użytkownik– Użytkownik Serwisu Pol-PRO, który przeszedł procedurę Rejestracji i uzyskał dostęp do funkcjonalności Pol-PRO..

 • 2

Celem Regulaminu jest przedstawienie zasad korzystania z Pol-PRO.

 • 3

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia.

 • 4
  Korzystanie z Serwisu w podstawowym zakresie nie wymaga Rejestracji.
 • 5

Użytkownik, który chce skorzystać z zamieszczaniu danych w katalogu przystępuje do procedury Rejestracji w celu pełnego korzystania z Serwisu. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podawane przez niego dane w formularzu rejestracji są zgodne z prawdą.

 • 6

Pol-PRO zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, a także czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu. Zmiany oraz wyłączenia Serwisu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być przeprowadzane przez Pol-PRO w każdym czasie i z dowolnej przyczyny, bez konieczności uprzedniego informowania o tym użytkowników.

 • 7

Obowiązek uzyskania ewentualnych zgód osób trzecich na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, jak również obowiązek zawarcia ewentualnych umów z osobami trzecimi niezbędnych do korzystania z Serwisu lub oferowanych w ramach Serwisu usług lub funkcjonalności spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

 • 8

Pol-PRO zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

 • 9
 1. W ramach usług i funkcjonalności Serwisu Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje możliwość zamieszczania w Serwisie treści oraz komentarzy.
 2. Wszelkie aktywności Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie odbywają się wyłącznie na odpowiedzialność Zarejestrowanego Użytkownika
 3. Pol-PRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 4. Użytkownik jest także w pełni odpowiedzialny za wszelką swoją aktywność (dokonywaną za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu) w tym przede wszystkim ale nie wyłącznie za zamieszczane w Serwisie treści, oraz za wszelkie konsekwencje tych działań.
 5. Pol-PRO ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową oraz przepisami prawa. Pol-PRO ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści zamieszczone przez Użytkowników, które według jej uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem.
 • 10.

Pol-PRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość danych zamieszczanych w Serwisie przez lub na temat przedsiębiorców, ani  za jakość i sposób świadczonych przez nich usług.

 • 11
 1. Użytkownik nie może korzystając z Serwisu lub oferowanych przez Serwis usług lub funkcjonalności podejmować żadnych działań ani  też przesyłać jakichkolwiek materiałów , czy zapisów, które:
  a) są sprzeczne z prawem,
  b) naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
  c) zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
  d) naruszają prawa osób trzecich,
  e) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
 • 12

Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Pol-PRO, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Pol-PRO  lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Pol-PRO wszelkich zasądzonych od Pol-PRO kwot, w tym także odsetek, kosztów za postępowanie procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikających z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

 • 13

Treści zapisów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników nie stanowią opinii Pol-PRO oraz nie są tożsame z działalnością i poglądami Pol-PRO.

 • 14
 1. Jeżeli Użytkownik zostanie poproszony o podanie w Serwisie swoich danych osobowych oświadcza, że:
  a) są one zgodne z prawdą,
  b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Pol-PRO swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane na serwerze Fachowcy.pl. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002, Nr 144 poz. 1204 z późn. zm) będzie Fachowcy.pl.
 2. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie na adres: kontakt@pol-pro.co.uk
 3. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Pol-PRO danych do świadczenia Usług.
 4. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Pol-PRO mechanizmu „Cookies” do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią informację umieszczaną w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies” wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z serwisu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Serwisu
 • 15

Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z korzystania z Serwisu.

 • 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.pol-pro.co.uk.

Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwilą wprowadzenia zmiany Regulaminu jest chwila opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzenia zmiany i powiadomienia o wprowadzonej zmianie.

 • 17

Pol-PRO zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczanych w Internecie informacji.

 • 18

W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.