Who is collecting your data?

Your data is collected and controlled by:

Michal Jablonski
N5 2tx London

What data is being collected?

We collect, store, and process the following types of information on our users.

When you are registering to our site:

  • Name
  • Username/Password (crypto hashed, never stored in plain text)
  • E-mail address
  • Registered date
  • Last visit date

How are we collecting it?

The personal data is collected by you inputting the data to our website by doing so you are granting us consent/the right to process that personal data in order to provide the service you have signed up to.

 

Why are you collecting it?

The only reason we collect personal data is to provide the service you are signing up for.
-Signing up to our website 
-You can add information to the PolPRO directory
-You can comment on company profiles
-You can save your favorite companies

 

How are we using it?

We are using your data to provide you best experience when using our website and our services.
The data will be used for your authentication, debug, collect anonymous stats, and to improve the services we provide.

Who will it be shared with?

We do not pass any information to third parties, except google analytics and Adwords.

How long will we store it?

The data will not be processed longer than the purpose for which it was collected.

If you have agreed, your data will be processed until you withdraw consent to their processing.

If you have created an account then your details will be processed until you delete your account.

Google analytics - data for 90 days

What control do I have over it?

If your data is processed on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. This does not affect processing until you withdraw your consent.

Consent is provided by our users explicitly when proceeding an action or task (e.g. when they provide user data, contact us using contact forms, sign up to the newsletter, contact us via Chat ).

The only source of data we have is when a user explicitly provides it.

You can always contact us at kontakt@polpro.co.uk to withdraw any consent and/or to request to delete your account .

Our customers rights regarding GDPR are considered and enforced, including:

Right to be informed:

In this Privacy Policy we inform our users about the use that will be made of their data

Right of access:
Our users can access all their data stored on PolPro.co.uk page, by navigating to “My Account” section (after logging in to the site)

Right of rectification:
If you want to change anything in your data just contact ua at kontak@polpro.co.uk, we'll process all your rectification queries

Right of erasure:
If you want to have your account deleted just contact us at kontak@polpro.co.uk, we'll process your erasure query within the lawful timescales

Right to restrict processing:
We don't process the data of our customers (and our customers end-users) except as detailed on this page

Right to data portability:
Our users may contact us anytime at kontak@polpro.co.uk if they wish to get an export of their personal data as defined under GDPR

Right to object:
We handle all requests on this matter from our users. Our users may contact us anytime at kontak@polpro.co.uk

The right to lodge a complaint

If you think that your data is being processed illegally, you have the right to file a complaint with Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - https://giodo.gov.pl (in the future the President of the Office of Security)

 

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or access your personal information.
We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information
We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart and understand and save your preferences for future visits.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the PolPRO website.

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. 

 

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page. One week before changes are applied.

Kto zbiera Twoje dane?
Twoje dane są gromadzone i kontrolowane przez:

Michał Jabłoński
N5 2tx Londyn

Jakie dane są gromadzone?
Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji o naszych użytkownikach.

Podczas rejestracji na naszej stronie:

Nazwa
Nazwa użytkownika / hasło (krypto zakodowane, nigdy nie przechowywane w postaci zwykłego tekstu)
Adres e-mail
Zarejestrowana data
Data ostatniej wizyty
Jak go odbieramy?
Dane osobowe są gromadzone przez użytkownika wprowadzającego dane na naszą stronę internetową, w ten sposób udzielając nam zgody / prawa do przetwarzania tych danych osobowych w celu świadczenia usługi, na którą się zapisałeś.

Dlaczego go kolekcjonujesz?
Jedynym powodem, dla którego zbieramy dane osobowe, jest świadczenie usługi, na którą się rejestrujesz.
- Podpisanie się na naszej stronie internetowej
-Można dodać informacje do katalogu PolPRO
- Możesz komentować profile firmy
-Możesz zapisać swoje ulubione firmy
 

Jak go używamy?
Korzystamy z danych użytkownika, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny i naszych usług.
Dane będą wykorzystywane do uwierzytelniania, debugowania, zbierania anonimowych statystyk oraz do ulepszania świadczonych przez nas usług.
Z kim będzie on udostępniany?
Nie przekazujemy żadnych informacji stronom trzecim, z wyjątkiem Google Analytics i Adwords.
Jak długo będziemy go przechowywać?
Dane nie będą przetwarzane dłużej niż cel, dla którego zostały zebrane.

Jeśli wyraziłeś zgodę, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli utworzyłeś konto, twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie usuniesz swojego konta.

Google Analytics - dane przez 90 dni

Jaką kontrolę mam nad tym?
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, dopóki nie wycofasz swojej zgody.

Zgoda jest wyraźnie udzielana przez naszych użytkowników podczas wykonywania czynności lub zadania (np. Gdy dostarczają dane użytkownika, skontaktuj się z nami za pomocą formularzy kontaktowych, zapisz się do newslettera, skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu).

Jedynym źródłem danych, które mamy, jest użytkownik jawnie je udostępnia.

Zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@polpro.co.uk, aby wycofać zgodę i / lub poprosić o usunięcie konta.

Prawa naszych klientów dotyczące GDPR są uważane i egzekwowane, w tym:

Prawo do otrzymania informacji:

W niniejszej Polityce prywatności informujemy naszych użytkowników o sposobie wykorzystania ich danych
Prawo dostępu:
Nasi użytkownicy mają dostęp do wszystkich swoich danych przechowywanych na stronie PolPro.co.uk, przechodząc do sekcji "Moje konto" (po zalogowaniu się na stronie)

Prawo do sprostowania:
Jeśli chcesz coś zmienić w swoich danych, wystarczy skontaktować się z nami pod adresem kontak@polpro.co.uk, a my przetworzymy wszystkie Twoje zapytania o sprostowanie

Prawo do usunięcia:
Jeśli chcesz, aby Twoje konto zostało usunięte, skontaktuj się z nami pod adresem kontak@polpro.co.uk, a my przetworzymy Twoje zapytanie o usunięcie w legalnych terminach

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Nie przetwarzamy danych naszych klientów (i użytkowników końcowych naszych klientów), z wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych na tej stronie

Prawo do przenoszenia danych:
Nasi użytkownicy mogą kontaktować się z nami w dowolnej chwili na kontak@polpro.co.uk, jeśli chcą uzyskać eksport swoich danych osobowych zgodnie z definicją GDPR

Prawo do sprzeciwu:
Obsługujemy wszystkie wnioski w tej sprawie od naszych użytkowników. Nasi użytkownicy mogą kontaktować się z nami w dowolnej chwili na kontak@polpro.co.uk

Prawo do złożenia skargi
Jeśli uważasz, że twoje dane są przetwarzane nielegalnie, masz prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - https://giodo.gov.pl (w przyszłości Prezes Urzędu Bezpieczeństwa)

ak chronimy twoje dane?
Wprowadzamy szereg środków bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas składania zamówienia lub uzyskiwania dostępu do twoich danych osobowych.
Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe / kredytowe są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w naszej bazie danych dostawców bram płatniczych, aby były dostępne tylko dla osób posiadających specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.


Czy używamy plików cookie?
Tak (pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przenosi na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli zezwolisz), co umożliwia witrynom lub systemom dostawców usług rozpoznawanie przeglądarki i przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji
Używamy plików cookie, aby pomóc nam pamiętać i przetwarzać produkty w koszyku, a także zrozumieć i zapisać preferencje dotyczące przyszłych odwiedzin.
Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, przyjmujemy, że z przyjemnością otrzymasz wszystkie pliki cookie na stronie internetowej PolPRO.

Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje stronom zewnętrznym?
Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych.

 
Tylko polityka prywatności online
Niniejsza polityka prywatności online dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej, a nie informacji zbieranych w trybie offline.
 
 
 
 
Zmiany w naszej Polityce prywatności
Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie. Tydzień przed wprowadzeniem zmian.

Katalog Pol-PRO wspiera promocje polskich firm w UK. Wierzymy w siłę i pozytywną rolę naszych profesjonalistów. Jesteśmy przekonani o naszych atutach i chcemy je promować. Prostota katalogu PolPRO wraz z zaawnasowanymi możliwościami są wynikiem współpracy specjalistów z wielu dziedzin, łaczy nas wspólna pasja do wpierania tego co dobre.